Vinaora Nivo Slider

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej

Spis treści

 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów
 2. Wymagane dokumenty
 3. Dokumenty do pobrania

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

Informacja na rok szkolny 2017/2018

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że obowiązują następujące akty prawne dotyczące przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg:

 • Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg – Uchwała Nr XXXIII/452/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 czerwca 2013 r w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg;
 • Uchwała Nr XII/155/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 października 2011 r w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.  poz. 1943 z 2016 r.  z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. poz. 930 z 2016 r z póź. zmian.).

Ponadto informujemy, że kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi 514 zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego wydawane będą od 28 sierpnia 2017r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ul. Okopowa 15 pok. 6 (parter) w godzinach :

 • Poniedziałek, wtorek, środa od 09.00 do 13.00;
 • Czwartek od 11.00 do 15.00

Przyjmowanie wypełnionych wniosków wraz z kompletem dokumentów pok. 6 (parter) od dnia 01 września 2017 r do 15 września 2017 r w godzinach:

 • Poniedziałek, wtorek, środa od 09.00 do 13.00;
 • Czwartek od 11.00 do 15.00

Uczniowie pełnoletni składają wnioski we własnym imieniu.

WAŻNE!!! - stypendium przyznawane jest na rok szkolny, zatem wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego.

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg przysługuje w formie:

 • stypendium szkolnego,
 • zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 514 zł netto) w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm,  narkomania a także gdy rodzina jest niepełna.

W przypadku: słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.

Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 58 kodeksu postępowania administracyjnego).

Stypendium szkolne nie przysługuje: 

 • uczniom klas zerowych;
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów w danym roku szkolnym nie przekracza rocznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust 2, pkt. 2 ustawy z dnia 28.11.2003 o Świadczeniach Rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa j.w.;
 • uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego przy zachowaniu rozsądnej oceny sytuacji nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, pożar lub wypadek , w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia, kradzież, którego skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego ucznia, śmierć rodziców lub opiekunów prawnych oraz konieczność ponoszenia wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, która spowodowała niemożliwość lub znacznie ograniczyła możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny).

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa sięw terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

UWAGA !

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622 z póź. zm.), została znowelizowana m.in. ustawa o systemie oświaty w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom.

W wyniku wejścia w życie zmian ustawowych, od dnia 01 lipca 2011 roku:

 1. dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko, tak jak dotychczas, zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia",
 2. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Informujemy, iż w kolejnym roku szkolnym, tj. 2017/2018 przyznane uczniom stypendium szkolne przekazywane będzie, co do zasady, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów udokumentowanych zakupów i opłat wydatkowanych na cele edukacyjne (zgodnie z kwotą przyznanej decyzją administracyjną pomocy, lecz tylko do wysokości udokumentowanych wydatków uznanych przez organ).

Refundacja dokonywana będzie na podstawie oryginałów imiennych rachunków lub faktur (wystawionych na opiekuna ustawowego małoletniego ucznia bądź na pełnoletniego ucznia) dostarczonych do tutejszego organu niezwlocznie po ich otrzymaniu

Maksymalny termin dostraczenia powyższych dowodów zakupu wynosi:

 • za okres wrzesień - grudzień 2017 r - do 10 grudnia 2017 r,
 • za okres styczeń - czerwiec 2018 r - do 10 czerwca 2018 r.

Wobec powyższego apelujemy o jak najszybsze przedkładanie oryginałów rachunków lub faktur, celem realizacji refundacji w bieżącym roku budżetowym.

Wypłata środków przyznanych w ramach refundacji kosztów przekazywana będzie przelewem na podany we wniosku rachunek bankowy strony, decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego lub w formie stosowanej przez MOPS w Kołobrzegu.

Informacje i sprawy dotyczące pomocy materialnej dla uczniów udzielane są w pokoju 6 (parter) i pod numerem telefonu:

94 35 52 393 w dniach:

poniedziałek, wtorek, środa od godz.09.00 do 13.00, czwartek - od godz. 11.00 do 15.00.


Wymagane dokumenty

 • dowód osobisty do wglądu,
 • w przypadku ubiegania się o świadczenia dla pełnoletniego ucznia dowód osobisty ucznia do wglądu oraz jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o świadczenia w jego imieniu,
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły osób uprawnionych, które ukończyły 18 rok życia,
 • dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:
  • z tytułu stosunku pracy - zaświadczenie lub oświadczenie,
  •  tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło - umowa, rachunek lub oświadczenie,
  • z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego - odcinek świadczenia, decyzja lub oświadczenie,
  • z tytułu zasiłku dla bezrobotnych - zaświadczenie PUP lub oświadczenie,
  • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów,
 • dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej:
  • działalność na zasadach ogólnych - oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku oraz zeznanie za poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenie z US za poprzedni rok lub oświadczenie,
  • działalność w formie uproszczonej - zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenie z US za poprzedni rok lub oświadczenie,
  • działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - zaświadczenie US o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,
  • działalność w formie karty podatkowej - decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty,
 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy - zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego - zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości,
 • w przypadku korzystania z pomocy OPS innego niż MOPS w Kołobrzegu  zaświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych,
 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
 • oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne.

Uwaga:
 W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.
Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Miejsce złożenia dokumentów:

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych, a także druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w  MOPS  w Kołobrzegu ul. Okopowa 15  pokój 6 (parter) w godzinach:

 • Poniedziałek, Wtorek, Środa, : od 09.00 do 13:00
 • Czwartek: od 11:00 do 15:00

Informacje udzielane są również  telefonicznie pod numerem 94 35 52 393.

Wnioski wydawane będą od dnia 28.08.2017 r .Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w terminie od dnia 01.09.2017r. do dnia 15.09.2017 r. w  MOPS  w Kołobrzegu ul. Okopowa 15 pokój 6 (parter) w godzinach:
•    Poniedziałek, Wtorek, Środa, : od 09.00 do 13:00
•    Czwartek: od 11:00 do 15:00
 lub przesłać drogą pocztową na w/w adres.

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie  do dnia 15.10.2017 r. w  MOPS  w Kołobrzegu ul. Okopowa 15 lub przesłać drogą pocztową na w/w adres.

 

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. poz. 2156 z 2015r  z późn. zm.).
 • Uchwała Nr XXXIII/452/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia  Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ul. Okopowa 15.

Inne informacje

Kryterium dochodowe uprawniające do stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Dokumenty do pobrania

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (typ: PDF, rozmiar: 196 KB)    
Wniosek - stypendium szkolne Wniosek - stypendium szkolne (typ: PDF, rozmiar: 424 KB) Wniosek - stypendium szkolne (typ: doc, rozmiar: 208 KB)  
Wniosek - zasiłek szkolny Wniosek - zasiłek szkolny (typ: PDF, rozmiar: 313 KB) Wniosek - zasiłek szkolny (typ: doc, rozmiar: 97 KB) Wniosek - zasiłek szkolny (typ: odt, rozmiar: 16 KB)
Oświadczenie o sposobie płatności Oświadczenie o sposobie płatności (typ: PDF, rozmiar: 41 KB) Oświadczenie o sposobie płatności (typ: doc, rozmiar: 17 KB) Oświadczenie o sposobie płatności (typ: odt, rozmiar: 11 KB)
Oświadczenie o dochodzie z 12 m-cy Oświadczenie o dochodzie z 12 m-cy (typ: PDF, rozmiar: 30 KB) Oświadczenie o dochodzie z 12 m-cy (typ: doc, rozmiar: 15 KB)  
Oświadczenie o działalności gospodarczej Oświadczenie o działalności gospodarczej (typ: PDF, rozmiar: 33 KB) Oświadczenie o działalności gospodarczej (typ: doc, rozmiar: 16 KB)  
Zaświadczenie o dochodach Zaświadczenie o dochodach (typ: PDF, rozmiar: 23 KB) (Zaświadczenie Zaświadczenie o dochodach (typ: odt, rozmiar: 6 KB)
Oświadczenie o dochodach Oświadczenie o dochodach (typ: PDF, rozmiar: 46 KB) Oświadczenie o dochodach (typ: doc, rozmiar: 14 KB)  

 

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl

Konta bankowe:
Bank PKO Bank Polski S.A.
Rachunek Bieżący Podstawowy
66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Dłużnik Alimentacyjny
16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

NIP: 6711042993
REGON: 003801539