Vinaora Nivo Slider

Dział Opieki nad Osobami Bezdomnymi - Schronisko

SCHRONISKO - DOM DLA BEZDOMNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu prowadzi Dział Opieki nad Osobami Bezdomnymi od grudnia 1992. Schronisko dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Kołobrzegu przygotowane jest na 30 miejsc noclegowych (15 dla mężczyzn oraz 15 dla kobiet i matek z dziećmi) i czynne przez całą dobę. Godziny pracy wychowawców - całodobowo.

Bezpośrednią opiekę nad osobami bezdomnymi sprawują wychowawcy. Mieszkańcy schroniska mają zapewniony dach nad głową, kąpiel, łóżko oraz czystą pościel. Mogą także korzystać z kuchni oraz świetlicy. Pensjonariusze świadczą nieodpłatne prace na rzecz ośrodka takie jak prace porządkowe, prace przy rozładunku żywności, pomoc w organizacji imprez organizowanych przez MOPS (np. Dzień Dziecka).

Spis treści

  1. Noclegownia
  2. Mieszkanie chronione
  3. Akty prawne regulujące przyznawanie pomocy w formie schronienia
  4. Zasady przyznawania pomocy w formie schronienia

Noclegownia

W okresie zimowym (od listopada do marca) w celu minimalizacji zagrożeń, na jakie narażone są osoby bezdomne przebywające na klatkach, dworcach, działkowych altanach, piwnicach - MOPS tworzy noclegownię dla bezdomnych kobiet i mężczyzn. Noclegownia czynna jest w godzinach od 20:00 do 06:00 dnia następnego. Nadzór nad noclegownią sprawują wychowawcy Działu Opieki na Osobami Bezdomnymi oraz pracownik ochrony. Osobie przyjętej do noclegowni zapewnia się: łóżko, pościel, ręcznik, środki czystości, czystą bieliznę, w razie konieczności czystą odzież. Pracownik sprawujący nadzór może odmówić przyjęcia osoby bezdomnej w przypadku, gdy:

Bezdomny jest w stanie upojenia alkoholowego
Zachowuje się agresywnie i awanturuje się
Odmawia udostępnienia do wglądu rzeczy wnoszonych na teren noclegowni
Wymaga, ze względu na stan zdrowia udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej
W tym ostatnim przypadku pracownik przyjmujący do noclegowni jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu udzielenie pomocy specjalistycznej.

Mieszkanie chronione

Mieszkanie chronione jest formą pomocy środowiskowej zapewniającą odpowiednie wsparcie w środowisku, umożliwiającą samodzielne życie osobie, która ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez dom pomocy społecznej, a usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania są niewystarczające lub niemożliwe. Okres zamieszkiwania w mieszkaniu chronionym może przygotowywać do usamodzielnienia się i wyjścia poza system pomocy społecznej. MOPS w 2004 roku w siedzibie ośrodka utworzył mieszkanie chronione, nadzór nad jego funkcjonowaniem sprawują wychowawcy Działu Opieki nad Osobami Bezdomnymi. Fundusze na powstanie mieszkania zostały pozyskane w ramach programu dla osób z zaburzeniami psychicznymi z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie w mieszkaniu tym zamieszkują dwie osoby, które ze względu na stan zdrowia wymagają wsparcia ze strony środowiska, wychowawców i pracowników socjalnych ośrodka.

Akty prawne regulujące przyznawanie pomocy w formie schronienia

  • Ustawa pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz. U. nr 64 poz. 593
  • Uchwała Rady Miejskiej z dnia 11 maja 2005r. Nr XXXVI/473/05 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.
  • Zarządzenia Dyrektora MOPS w sprawie ustalania dziennego kosztu pobytu w Dziale Opieki nad Osobami Bezdomnymi dla osób spoza terenu miasta Kołobrzegu.
  • Zarządzenie Dyrektora MOPS nr 1/07 w z dnia 22 stycznia 2007r. w sprawie zasad ustalania kosztów pobytu mieszkańców schroniska oraz mieszkania chronionego w Dziale Opieki nad Osobami Bezdomnymi MOPS w Kołobrzegu
  • Zarządzenie Dyrektora MOPS nr 6/07 z dnia 22.01.07r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Schroniska dla Osób Bezdomnych w Dziale Opieki nad Osobami Bezdomnymi
  • Zarządzenie Dyrektora MOPS nr 17/05 z dnia 27.12.05 w sprawie wprowadzenie Regulaminu Noclegowni dla Dorosłych Mężczyzn i Kobiet w Dziale Opieki Nad Osobami Bezdomnymi MOPS w Kołobrzegu

Zasady przyznawania pomocy w formie schronienia

O pomoc w formie schronienia w Domu dla Bezdomnych może ubiegać się osoba, która została pozbawiona schronienia w znaczeniu formalnoprawnym lub w rozumieniu potocznym. Za osobę bezdomną uważa się osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Osoby bezdomne do schroniska przyjmuje wychowawca na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPS
Maksymalny czas pobytu w schronisku wynosi 3 m-ce z możliwością przedłużenia
Pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Kołobrzegu jest bezpłatny w przypadku braku źródła dochodu. W sytuacji, gdy dochód osoby bezdomnej jest wyższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, pensjonariusz ponosi odpłatność zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
Warunkiem przebywania w schronisku jest przestrzeganie regulaminu, przede wszystkim pełna abstynencja. Warunek ten najczęściej bywa przeszkodą, której bezdomni nie mogą pokonać samodzielnie. Aktywna współpraca z wychowawcami - aspirantami pracy socjalnej oraz pracownikami socjalnymi może zaowocować usamodzielnieniem się osób bezdomnych. Bezdomni są motywowani do wyznaczania sobie celów życiowych np.: leczenia choroby alkoholowej, znalezienia pracy, mieszkania, odbudowywania więzi rodzinnych, itp.

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl

Konta bankowe:
Bank PKO Bank Polski S.A.
Rachunek Bieżący Podstawowy
66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Dłużnik Alimentacyjny
16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

NIP: 6711042993
REGON: 003801539