Vinaora Nivo Slider

Fundusz Alimentacyjny

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2012r. do 30 września 2013r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2011r.
Na dochód ten składają się następujące składniki:

Do wniosku należy dołączyć również:

W przypadku udzielenia wyjaśnień świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się od miesiąca, w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu świadczeniowego, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymywania.

W przypadku zgłoszenia się osoby uprawnionej po upływie trzech miesięcy świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się jej za cały okres wstrzymania, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymania.

Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie nastąpi do końca okresu świadczeniowego, prawo do świadczeń wygasa.

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna. Bieg przedawnienia przerywa: odroczenie terminu płatności należności, rozłożenie spłaty należności na raty i każda inna czynność zmierzająca do ściągnięcia należności, jeżeli o czynności tej osoba obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń została powiadomiona. Nie wydaje się decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, jeżeli od terminu ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją podlegają potraceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń z funduszu. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie przepisów wobec postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 

Spis treści

 

 1. Osoby uprawnione do otrzymywania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 
 2. Dochód uprawniający do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
 3. Wysokość świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
 4. Okres otrzymywania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
 5. Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego
 6. Dokumenty wymagane do przyznania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
 7. Wstrzymanie wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
 8. Zwrot świadczeń wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego
 9. Nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
 10. Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego
 11. Wzory wniosków

 1. Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują obywatelom polskim, a także cudzoziemcom, jeżeli są osobami uprawnionymi.

  Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, któremu przysługują od rodzica alimenty zasądzone wyrokiem sądu lub wynikające z ugody zawartej przed sądem, pod warunkiem, że egzekucja alimentów prowadzona przez komornika jest bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (w skrócie FA) przysługują dziecku do ukończenia przez nie 18 lat. Dziecko pełnoletnie otrzyma świadczenia FA do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w szkole lub w szkole wyższej. Dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, otrzyma świadczenia FA bez względu na wiek.

  Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA, komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Zaświadczenie to należy osobiście uzyskać od komornika prowadzącego egzekucję przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń bądź złożyć w tym zakresie stosowne oświadczenia.

  W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność potwierdzenia egzekucji.

  W imieniu niepełnoletnich dzieci z wnioskiem o przyznanie świadczeń z FA występuje rodzic wychowujący dziecko, któremu sąd powierzył opiekę nad dzieckiem. Rodzic ten nie musi samotnie wychowywać dziecka. Może pozostawać w nowym związku małżeńskim lub nowym związku nieformalnym. W każdym przypadku, nawet rodziców dziecka, w stosunku do których sąd nie orzekł rozwodu, rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu dochodów rodziny w stosunku do kryterium dochodowego, kwalifikującego do świadczenia z FA.

 2. Dochód uprawniający do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

  Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2013r. do 30 września 2014r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2012r.

   

  • dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych enumeratywnie wyliczone w ustawie o świadczeniach rodzinnych (np. stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci ). W odróżnieniu od ustalania dochodu dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych, do dochodu rodziny nie wlicza się kwot funduszu alimentacyjnego otrzymanego w 2011r.,
  • w przypadku gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. W tym, jeżeli zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego miała miejsce w trakcie miesiąca, nową powierzchnię gospodarstwa uwzględnia się od miesiąca następnego,
  • miesięczna wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego została określona na poziomie 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
  • przeciętny miesięczny dochód w rodzinie oblicza się, dzieląc łączną kwotę dochodu uzyskanego przez wszystkich członków rodziny w 2012, przez liczbę miesięcy w roku w których faktycznie dochód był osiągany, a następnie przez liczbę członków rodziny.w przypadku uzyskiwania dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, wysokość uzyskanego dochodu należy udokumentować zaświadczeniami z urzędu skarbowego o dochodach za rok 2012 bądź złożyć w tym zakresie stosowne oświadczenie.
 3. Wysokość świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

  Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.
 4. Okres otrzymywania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

  Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe,trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik 2013 roku następuje do dnia 31 października 2013r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.
 5. Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego?

  Osoba zamieszkująca na terenie miasta Kołobrzeg składa wniosek o przyznanie świadczeń z FA bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, który zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Kołobrzeg wykonuje zadania organu właściwego wierzyciela. Formularze wniosków udostępnione są w siedzibie ośrodka pomocy społecznej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15.
 6. Dokumenty wymagane do przyznania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

  Świadczenia z FA są przyznawane decyzją administracyjną, która określa wysokość świadczenia i okres jego przyznania. Decyzję z upoważnienia Prezydenta Miasta Kołobrzeg wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu albo Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń i Analiz albo Kierownik Działu Funduszu Alimentacyjnego.
  Decyzja o przyznaniu świadczeń zostanie wydana na podstawie następujących dokumentów:

   

  • wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego; wniosek powinien zawierać dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL,
  • oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnego,
  • oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnienia i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji,
  • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
   • zaświadczenia o dochodzie członków rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
   • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
   • oświadczenia o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
  • oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
  • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
  • zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2012,
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uprawniona je posiada,
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
  • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
  • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub - brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
  • w przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, od dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu (do wniosku należy dołączyć dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu),
  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu w roku 2012),
  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku 2012;Formularze wniosków, zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do przyznania świadczeń udostępnia ośrodek. Dodatkowe dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku mogą być składane w formie kopii. Kopię dokumentów uwierzytelnia pracownik ośrodka, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

   

 7. Wstrzymanie wypłaty świadczeń FA

  Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się, jeżeli osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

  • odmówią udzielenia, lub nie udzielą w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń;
  • odmówią udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych;
  • nie podejmują świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.
  W przypadku udzielenia wyjaśnień świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się od miesiąca, w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu świadczeniowego, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymywania.

  W przypadku zgłoszenia się osoby uprawnionej po upływie trzech miesięcy świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się jej za cały okres wstrzymania, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymania. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie nastąpi do końca okresu świadczeniowego, prawo do świadczeń wygasa.

 8. Zwrot świadczeń, wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

  Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest zobowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. Odsetki naliczane są od pierwszego dnia miesiąca, następująco po miesiącu w którym osoba straciła uprawnienie do otrzymywania świadczeń. Wysokość nienależnie pobranych świadczeń zostanie ustalona w decyzji administracyjnej, która określi również kwotę odsetek naliczonych na dzień wydania decyzji.
 9. Nienależnie pobrane świadczenie z FA

  • W sytuacji wypłaty świadczeń, pomimo zaistnienia okoliczności które powodują ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub części,
  • W sytuacji przyznania świadczeń lub ich wypłacania jeżeli jest to skutkiem świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
  • W sytuacji gdy świadczenia zostały wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenia, albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą i odmówiono prawa do świadczeń,
  • W sytuacji, gdy osoba uprawniona w okresie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymała, niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28, zaległe lub bieżące alimenty, do wysokości otrzymywanych w tym okresie alimentów,
 10. Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego

  W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego wierzyciela (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

   

  Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. W przypadku złożenia wniosku bez w/w zaświadczenia, organ właściwy wierzyciela wzywa organ prowadzący postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia. Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do przesłania zaświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

  W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela „z urzędu” występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

  • zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny,
  • zwraca się do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika, a w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych, prac społecznie użytecznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, albo odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, bądź odmówi podjęcia prac, w ramach aktywizacji zawodowej, zarejestrowania się jako bezrobotny lub jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

  Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

  Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji, oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. ).

  Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.

  Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.

   

Przejdź do działu Fundusz Alimentacyjny

Wzory wniosków - Fundusz Alimentacyjny:

I. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - formularze na stary okres świadczeniowy, kończący się 30 września 2017r. 
 
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY
 
 
II. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - formularze na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017r.
 
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY

 

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl

Konta bankowe:
Bank PKO Bank Polski S.A.
Rachunek Bieżący Podstawowy
66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Dłużnik Alimentacyjny
16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

NIP: 6711042993
REGON: 003801539