Vinaora Nivo Slider

"Jesteśmy aktywni", edycja 2014


 

Partnerski projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" realizowany przez MOPS w Kołobrzegu na podstawie umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.02-32-006/08-00 z dnia 07.05.2008 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zobacz:

Relacja z przebiegu projektu "Jesteśmy aktywni" edycja 2014

Zobacz:

Zapraszamy do udziału w projekcie "Jesteśmy aktywni" edycja 2014


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SIÓDMEJ – OSTATNIEJ EDYCJI PROJEKTU

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Aktywizacja osób z terenu miasta Kołobrzeg w wieku aktywności zawodowej mająca na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz powrót lub wejście na rynek pracy. 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 • Realizacja zindywidualizowanych i kompleksowych programów wsparcia uczestników projektu w ramach dostępnych instrumentów aktywizacji: zawodowej, edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej oraz wsparcia finansowego
 • Podjęcie działań na rzecz objęcia zindywidualizowanym wsparciem w formie kontraktu socjalnego osób młodych w wieku 15 - 30 lat,
 • Podjęcie działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.  
 

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 

styczeń – grudzień 2014 roku 
(uczestnicy rozpoczynają udział w projekcie w chwili podpisania umowy uczestnictwa w projekcie).   
 

W PROJEKCIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY SPEŁNIAJĄCE NASTĘPUJĄCE WARUNKI FORMALNE:

 • mieszkające na terenie Kołobrzegu
 • znajdujące się w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata)
 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
  (w tym np. w formie pracy socjalnej) bez względu na okres korzystania z tych świadczeń  

ORAZ BĘDĄCE:

 • zagrożone wykluczeniem społecznym, z powodów bycia osobą:
  • bezrobotną, w tym długotrwale bezrobotną
  • niepełnosprawną, w tym z zaburzeniami psychicznymi
  • zatrudnioną, wymagającą podniesienia poziomu kompetencji
  • zwolnioną z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej
  • bezdomną
  • nieaktywną zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi lub z innego powodu,
  • uzależnioną od alkoholu lub innych środków odurzających, będącą po zakończeniu procesu leczenia
  • z problemami w sprawach opiekuńczo - wychowawczych lub dotyczącymi rodziny
   w kryzysie, zwłaszcza rodziny niepełnej lub wielodzietnej 

REKRUTACJA:

W projekcie przewiduje się udział 15 osób (liczba uczestników może ulec zwiększeniu w przypadku przyznania dodatkowych środków na realizację działań projektowych). Kandydaci do udziału
w projekcie po wypełnieniu oraz złożeniu zgłoszeń do projektu odbędą rozmowę z Komisją Rekrutacyjną. Stworzona zostanie również lista rezerwowa kandydatów do udziału w projekcie.
W trakcie rekrutacji zachowana zostanie zasada równości szans w dostępie do udziału w projekcie kobiet i mężczyzn. W uzasadnionych przypadkach w projekcie mogą wziąć udział uczestnicy jego poprzednich edycji. Rekrutacja uczestników projektu zakończy się do dnia 28 lutego 2014r.
W oparciu o zgłoszenia kandydatów, wnioski pracowników socjalnych oraz wynik rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez Komisję Kwalifikacyjną, Dyrektor MOPS podejmie ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w projekcie i powiadomi pisemnie
o tej decyzji wszystkich kandydatów. 
  

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

 • uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne
 • udział w projekcie wymaga podpisania oraz rzetelnej realizacji przez uczestnika/uczestniczkę kontraktu socjalnego oraz umowy uczestnictwa w projekcie
 • udział w projekcie wymaga przestrzegania zapisów regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.
 • na czas realizacji kontraktu socjalnego uczestnicy posiadają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
W TYM ROKU PLANOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
 
 • Aktywna integracja:
  • szkolenia, w tym szkolenia zawodowe
  • nabywanie praktycznych umiejętności pracowniczych poprzez wolontariat (szczególnie dla osób w wieku 15 - 30 lat)
  • nabywanie praktycznych umiejętności pracowniczych poprzez staż u pracodawcy (szczególnie dla osób
   w wieku 15 - 30 lat)
  • reningi kompetencji i umiejętności społecznych i społeczno-zawodowych poradnictwo
   i wsparcie indywidualne w różnym zakresie
 • Praca socjalna
 • Wsparcie dochodowe
 • Działania o charakterze środowiskowym:
  • Pasja - spotkania z zakresu integracji ze środowiskiem lokalnym i promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego w oparciu o walory kulturalne,  historyczne, społeczne
   i turystyczne miasta i regionu: spotkania edukacyjno-integracyjne (w tym także poza miejscem zamieszkania) dla uczestników/ uczestniczek projektu i ich otoczenia (rodzina, inne bliskie osoby).   
 
Zasady współpracy w zakresie realizacji działań projektowych szczegółowo opisane zostaną w kontrakcie socjalnym, sporządzanym przez pracownika socjalnego projektu indywidualnie z każdym uczestnikiem/ uczestniczką. 
 
W CELU ZGŁOSZENIA SWOJEJ KANDYDATURY PROSIMY O KONTAKT Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM
W MOPS KOŁOBRZEG I WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO UDZIAŁU
W PROJEKCIE W TERMINIE DO DNIA 07 LUTEGO 2014 r.
 
REKRUTACJA ZAKOŃCZY SIĘ 28 LUTEGO 2014r.
 
 
Wszystkie informacje dotyczące projektu „Jesteśmy aktywni” otrzymać można w biurze projektu:
 

ZAPRASZAMY!

Biuro projektu "Jesteśmy aktywni"

CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój
koordynator Katarzyna Kędziora tel. 094 35 52 319 pokój nr 103
pracownik socjalny Agnieszka Świercz tel. 094 35 52 331 pokój nr 128
inspektor do spraw promocji
i monitoringu
Bogna Żynis tel. 094 35 52 331 pokój nr 128

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

 

 RELACJA Z PRZEBIEGU PROJEKTU:

Za nami kilka miesięcy intensywnej nauki i pracy oraz zrealizowane działania:

 • Określenie potencjału zawodowego
 • Podstawy prawa
 • Podstawy savoir-vivre i budowania własnego wizerunku
 • Podstawy języka niemieckiego
 • Podstawy zachowań społecznych
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

Dodatkowo przez cały czas trwania projektu uczestnicy mogą korzystać z :

 • Indywidualnego poradnictwa psychologicznego
 • Indywidualnego poradnictwa prawnego

 

W ramach uczestnictwa w szkoleniach zawodowych uczestnicy zdobyli kwalifikacje w zawodach:

 • sprzedawca – kasjer
 • pomoc kuchenna
 • kucharz
 • kelner-barman
 • pracownik ogólnobudowlany (wykończenie wnętrz)
 • stylista paznokci
 • kosmetyczka - wizażystka
 • kierowca operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butliLPG – 9 uczestników
 • szkolenie przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu i montażu urządzeń energetycznych, instalacji i sieci - Grupa 1

Kolejnym punktem projektu jest w tym roku realizacja staży w zawodach:

 • sprzedawca
 • robotnik budowlany (usługi wykańczania mieszkań)
 • kosmetyczka – wizażystka
 • młodszy specjalista ds. marketingu, recepcjonista
 • konserwator

 

W ramach integracji i spędzenia czasu we wspólnym gronie odbyły się:

 • zajęcia pn. „Integracja uczestników”
 • spotkanie integracyjno - edukacyjne w Zieleniewie
 • wyjazd edukacyjny do Poznania

GALERIA

Projekt trwa do końca grudnia bieżącego roku, a na relację z jego zakończenia zapraszamy już dziś.

Biuro projektu "Jesteśmy aktywni"

CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój
koordynator Katarzyna Kędziora tel. 094 35 52 319 pokój nr 103
pracownik socjalny Agnieszka Świercz tel. 094 35 52 331 pokój nr 128
inspektor do spraw promocji
i monitoringu
Bogna Żynis tel. 094 35 52 331 pokój nr 128

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 
 

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl

Konta bankowe:
Bank PKO Bank Polski S.A.
Rachunek Bieżący Podstawowy
66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Dłużnik Alimentacyjny
16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

NIP: 6711042993
REGON: 003801539