Vinaora Nivo Slider

"Jesteśmy aktywni", edycja 2013

Partnerski projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" realizowany przez MOPS w Kołobrzegu na podstawie umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.02-32-006/08-00 z dnia 07.05.2008 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR DO SZÓSTEJ EDYCJI PROJEKTU

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 

styczeń – grudzień 2013 roku 
(uczestnicy rozpoczynają udział w projekcie w chwili podpisania umowy uczestnictwa w projekcie).

PROJEKT KIERUJEMY DO OSÓB:

 • bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych,
 • niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi,
 • zatrudnionych,
 • po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej,
 • bezdomnych,
 • nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi lub z innego powodu,
 • uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających, będących po zakończeniu procesu leczenia,
 • z problemami w sprawach opiekuńczo - wychowawczych lub dotyczącymi rodziny w kryzysie, zwłaszcza rodziny niepełnej lub wielodzietnej

które jednocześnie:

 • są mieszkańcami Kołobrzegu,
 • znajdują się w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata),
 • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej (w tym np. w formie pracy socjalnej) bez względu na okres korzystania z tych świadczeń,
 • są zagrożone wykluczeniem społecznym,

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Aktywizacja osób z terenu miasta Kołobrzeg w wieku aktywności zawodowej mająca na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz powrót lub wejście na rynek pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 • Realizacja zindywidualizowanych i kompleksowych programów wsparcia uczestników projektu w ramach dostępnych instrumentów aktywizacji: zawodowej, edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej oraz wsparcia finansowego,
 • Podjęcie działań na rzecz objęcia zindywidualizowanym wsparciem w formie kontraktu socjalnego osób młodych w wieku 15 - 30 lat,
 • Podjęcie działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

REKRUTACJA:

W projekcie przewiduje się udział 32 osób, w tym 8 uczestników/uczestniczek zeszłorocznej edycji projektu, którzy kontynuują swój udział w 2013 roku. Kandydaci do udziału w projekcie po wypełnieniu oraz złożeniu zgłoszeń do projektu odbędą rozmowę z Komisją Rekrutacyjną. Stworzona zostanie również lista rezerwowa kandydatów do udziału w projekcie. W trakcie rekrutacji zachowana zostanie zasada równości szans w dostępie do udziału w projekcie kobiet i mężczyzn. 24 osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie podpiszą umowy uczestnictwa oraz kontrakty socjalne, zostaną objęte pracą socjalną, ubezpieczeniem NNW oraz wsparciem dochodowym z przeznaczeniem na działania o charakterze aktywizacyjnym związanym z ich udziałem w projekcie.

Dla każdego z uczestników przeprowadzone zostanie badanie jego potencjału i potrzeb w zakresie zastosowania instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej (wybór działań projektowych, w których uczestnik/uczestniczka weźmie udział w ramach projektu).

W TYM ROKU PLANOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 • szkolenia zawodowe,
 • staż lub praktyka (szczególnie dla osób w wieku 15 - 30 lat),
 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych (np. trening asertywności, trening umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, trening umiejętności rodzicielskich itp.),
 • poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych (np. poradnictwo prawne, konsultacje ze specjalistami z zakresu autoprezentacji itp.),
 • zajęcia uzupełniające uzyskane lub posiadane kwalifikacje lub umiejętności (np. nauka języka niemieckiego, nauka obsługi komputera i Internetu itp.)

oraz:

 • działania o charakterze środowiskowym pn. Pasja - spotkania z zakresu integracji ze środowiskiem lokalnym i promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego w oparciu o walory kulturalne, historyczne, społeczne i turystyczne miasta i regionu: spotkania edukacyjno - integracyjne (w tym także ewentualnie jednodniowe wyjazdy) dla uczestników/uczestniczek projektu i ich otoczenia (rodzina, krewni, przyjaciele sąsiedzi).

RELACJA Z PRZEBIEGU PROJEKTU

UCZESTNICY I UCZESTNICZKI PROJEKTU ZAKOŃCZYLI JUŻ UDZIAŁ W DZIAŁANIACH
Z ZAKRESU:

 • określenia potencjału zawodowego (OPZ)
 • aktywizacji na rynku pracy
 • podstaw prawa
 • integracji uczestników
 • podstaw savoir-vivre i budowania własnego wizerunku
 • profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy
 • podstaw zachowań społecznych
 • podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (część I)
 • podstaw prowadzenia gospodarstwa domowego i gospodarowania budżetem domowym

DODATKOWO:

 • w ramach integracji ze środowiskiem lokalnym i promocji aktywnych form spędzania wolnego czasu odbył się wyjazd edukacyjno-integracyjny do Rymania
   

TRZYNASTU CHĘTNYCH UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK ZDOBYŁO UPRAWNIENIA SEP DO 1 Kv BIORĄC UDZIAŁ W:

 • Szkoleniu przygotowawczym do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu i montażu urządzeń energetycznych, instalacji i sieci - Grupa 1

OBECINIE TRWAJĄ SZKOLENIA ZAWODOWE W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH:

 • sprzedawca – 3 uczestniczki
 • pokojowa – 1 uczestniczka
 • pomoc kuchenna – 2 uczestniczki
 • kelner-barman – 1 uczestniczka
 • kierowca operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli LPG – 9 uczestników

ORAZ STAŻE W ZAWODZIE:

 • pracownik biurowy – 3 uczestników
 • doradca klienta – 1 uczestniczka

CZWORO UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK BIERZE W RAMACH PROJEKTU UDZIAŁ W:

 • kursie prawa jazdy kategorii B

 

Na relację z podsumowania projektu zapraszamy już dziś.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 


 

PODSUMOWANIE PRZEBIEGU PROJEKTU

 

W szóstej już edycji projektu „Jesteśmy aktywni” łącznie wzięły udział 44 osoby,
natomiast ukończyły go 33 osoby.

W trakcie trwających w 2013r. działań projektowych uczestnicy oraz uczestniczki wzięli udział w 12 rodzajach działań, składających się na łączną liczbę 312 godzin.

ZREALIZOWANO DZIAŁANIA Z ZAKRESU:

 • określenia potencjału zawodowego (OPZ) – łącznie 20h
 • aktywizacji na rynku pracy – 36h
 • podstaw prawa – 20h
 • integracji uczestników – 5h
 • podstaw savoir-vivre i budowania własnego wizerunku – 15h
 • profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy – 6h
 • profilaktyki problemów rodzinnych  wychowawczych – 20h
 • podstaw zachowań społecznych – 50h
 • podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 20h
 • podstaw prowadzenia gospodarstwa domowego i gospodarowania budżetem domowym – 20h
 • podstaw obsługi komputera – 20h
 • podstaw języka niemieckiego – 80h

 

W ramach podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników oraz uczestniczek projektu zrealizowano 11 szkoleń zawodowych, składających się na łączną liczbę 1117 godzin.

 

ZREALIZOWANO SZKOLENIA W ZAWODACH:

 • sprzedawca – 120h (3 uczestniczki)
 • pokojowa – 100h (1 uczestniczka)
 • pomoc kuchenna – 100h (2 uczestniczki)
 • kelner-barman – 120h (1 uczestniczka)
 • florysta – 120h (1 uczestniczka)
 • operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – 80h (1 uczestnik)
 • konserwator budynków – 90h (6 uczestników)
 • spawacz metodą MIG i MAG – 180h (4 uczestników)
 • kierowca operator wózka widłowego – 67h (9 uczestników)
 • ratownik morski – 30h (1 uczestnik)
 • szkolenie na uprawnienia SEP do 1 kW – 30h (14 uczestników i uczestniczek)
 • glazurnik-posadzkarz – 80h (1 uczestnik)

SZEŚCIU UCZESTNIKÓW ORAZ UCZESTNICZEK ODBYŁO STAŻE W ZAWODACH:

 • pracownik biurowy – 3 uczestników
 • doradca klienta – 1 uczestniczka
 • florysta – 1 uczestniczka
 • kelner-barman – 1 uczestniczka

CZWORO UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK WZIĘŁO UDZIAŁ W:

 • kursie prawa jazdy kategorii B

DODATKOWO:

 • w ramach integracji ze środowiskiem lokalnym i promocji aktywnych form spędzania wolnego czasu, w ramach którego to działania odbył się wyjazd edukacyjno-integracyjny do Rymania
 • w ramach uzupełnienia działania pn. „Profilaktyka problemów rodzinnych i wychowawczych” zrealizowano Spotkanie Mikołajkowe w Porcie Jachtowym w Kołobrzegu

 

GALERIA ZDJĘĆ

 
   
 

Niebawem rozpocznie się rekrutacja do siódmej – ostatniej już edycji projektu „Jesteśmy aktywni”.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie proszone są o śledzenie strony internetowej MOPS Kołobrzeg, bądź w celu uzyskania szerszych informacji o kontakt
z pracownikiem projektu – tel. 943552331.

ZAPRASZAMY!

Biuro projektu "Jesteśmy aktywni"

CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój
koordynator Katarzyna Kędziora tel. 094 35 52 319 pokój nr 103
pracownik socjalny Agnieszka Świercz tel. 094 35 52 331 pokój nr 128
inspektor do spraw promocji
i monitoringu
Bogna Żynis tel. 094 35 52 331 pokój nr 128

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 

 

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl

Konta bankowe:
Bank PKO Bank Polski S.A.
Rachunek Bieżący Podstawowy
66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Dłużnik Alimentacyjny
16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

NIP: 6711042993
REGON: 003801539